Privacybeleid

U verstrekt mij als klant of als betrokkene bij een opdracht persoonlijke gegevens, meestal in direct persoonlijk contact tussen u en mij. Het gaat om uw naam, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) en soms ook uw organisatie, uw functie en/of een bezoekadres. Als u mij deze gegevens verstrekt, ga ik ervan uit dat u dit vrijwillig doet en akkoord gaat met de verwerking ervan.
Waarvoor gebruik ik uw gegevens?
Ik gebruik deze gegevens uitsluitend voor de verwerving en uitvoering van opdrachten: taaltrainingen Duits, Nederlands en andere talen en vertalingen Duits, Nederlands en andere talen. Daarnaast gebruik ik uw gegevens in het kader van relatiebeheer: het onderhouden van het contact met u, bijvoorbeeld voor een tussentijdse update van uw of mijn activiteiten.
Geen geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, ook niet over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer¬programma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ik gebruik ook geen cookies of vergelijkbare technieken.
Hoe veilig sla ik uw gegevens op?
Ik sla uw persoonsgegevens op in de database van mijn CRM-software. Door u aan mij verstrekte teksten of geluidsopnamen van gesprekken met u sla ik uitsluitend op de (backup)harddrive van mijn computers of in de cloud op.
Op mijn computers maak ik gebruik van professionele beveiligings¬software die door mijn provider wordt aangeraden. In combinatie met de ingebouwde beveiligingsmaatregelen van professionele software voor tekstverwerking, e-mail en opslag (in de cloud) kunnen onbevoegde derden zich dus redelijkerwijs geen toegang verschaffen tot uw persoonlijke gegevens. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, bijvoorbeeld door hacking, dan zal ik u hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met klaas@berlinundaus.nl.
Hoe lang sla ik uw gegevens op?
Uw personalia sla ik tot maximaal zes jaar op, gerekend vanaf de afronding van de meest recente opdracht waarin ik met u samenwerkte.
Teksten die u mij voor een opdracht ter beschikking stelt, bewaar ik tot maximaal twee jaar na afronding van de opdracht.
Geluidsopnamen van overleg met u bewaar ik tot maximaal een half jaar na afronding van de betreffende opdracht.
Het staat u overigens altijd vrij om uw gegevens eerder door mij te laten verwijderen of aan derden door te sturen. Zie voor de procedure verderop.
Delen van persoonsgegevens met derden
Ik deel uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit voor de uitvoering van een opdracht strikt noodzakelijk dan wel wettelijk verplicht is. In de praktijk betreft het vaak derden die u persoonlijk kent (bv. collega's of zakenpartners). In alle andere gevallen deel ik uw gegevens uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming.
Met de co-trainers waarmee ik taaltrainingen/vertalingen verzorg, heb ik een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor de verwerking.
Ik gebruik uw persoonlijke gegevens niet op andere manieren dan hierboven beschreven, noch deel ik ze met anderen op andere manieren dan beschreven, ook niet als mij dat financieel voordeel oplevert.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Berlin und aus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik opsla in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klaas@berlinundaus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

twitter facebook Linkedin